การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลพนมไพร ประจำปีงบประมาณ 2565