หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลพนมไพร

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลพนมไพร ประจำปีงบประมาณ 2565