การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565  เวลา  10.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมไพร  อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด  นายทินกร พันธโคตร  นายกเทศมนตรีตำบลพนมไพร   ได้เป็นประธานในการประชุม การกำหนดมาตรการ ตามประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรมีมาตรฐานทางจริยธรรมและมีค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตสำนึกในการให้บริการแก่ประชาชน  ตามมาตรฐานทางจริยธรรม จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการต่อต้านการไม่ยอมรับการทุจริตยึดหลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเป็นธรรม  โดยมาตรการที่เน้นย้ำและปฏิบัติคือ นโยบายการไม่รับนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยให้ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายไชพร แซ่ต่าง  นางมารศรี คันธา  รองนายกเทศมนตรี  นายเชิดชาย  สังสนา ประธานสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพนมไพร   ปลัดเทศบาล    พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลพนมไพร    ทั้งนี้ประธานในพิธีได้กำหนดให้สำนักปลัดเทศบาลผู้รับผิดชอบมาตรการ  รายงานผลการดำเนินมาตรการเป็นรายไตรมาตร  เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  เป็นองค์กรไม่ที่ทนต่อการทุจริตมีความโปร่งใส อย่างยั่งยืน

279271731_285776897088800_6386964302196418582_n

อัลบั้มภาพ