การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(Internal integrity and Transparency Assessment:EIT)

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565  เวลา 09.00  นาฬิกา  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมไพร     เทศบาลตำบลพนมไพร  ได้เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก(Internal integrity and Transparency Assessment:EIT) เข้าร่วมประเมินเทศบาลตำบลพนมไพร ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565    โดยสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ออกมาชี้แจงรายละเอียดของการประเมินการจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอกให้แก่ผู้เข้าร่วมประเมินสำหรับการประเมิน EIT ในปีงบประมาณ 2565    ทั้งนี้  นายไชยพร แซ่ต่าง  และนางมารศรี คันธา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพนมไพร พร้อมด้วยปลัดเทศบาล  พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างตามภารกิจ เข้าร่วมรับฟัง  การให้ความรู้และการตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทสบาลตำบลพนมไพร  จากเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

277154414_560687801777184_145676589795330039_n

อัลบั้มภาพ