ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 2565

%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c-2565150

ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2565  ระหว่างวันที่ 12 – 13  เมษายน 2565  ณ ศาลหลักเมือง และ วัดกลางอุดมเวทย์  อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด