แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

ita-2023

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลพนมไพร ขอความร่วมมือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพนมไพร
หรือผู้ที่มาติดต่องานในเทศบาลตำบลพนมไพร เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)