กำหนดการออกฉีดพ่นหมอกควันตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เขตเทศบาลตำบลพนมไพร ประจำปีงบประมาณ 2566

%e0%b8%aa%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b9%8c1