โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในเขตเทศบาลตำบลพนมไพร ประจำปีงบประมาณ 2565

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพนมไพร ได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เขตเทศบาลตำบลพนมไพร โดยมีกิจกรรมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทางกายภาพ หยอดทรายกำจัดลูกน้ำและพ่นทำลายยุงตัวเต็มวัย โดยดำเนินการใน 6 ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลพนมไพร ครั้งที่ 1 วันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 27 – 28 กันยายน 2565

อัลบั้มภาพ