โครงการป้องกันควบคุมและระงับโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลตำบลพนมไพร ประจำปีงบประมาณ 2565

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพนมไพร ได้จัดทำโครงการป้องกันควบคุมและระงับโรคพิษสุนัขบ้า เขตเทศบาลตำบลพนมไพร โดยมีกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ใน 6 ชุมชน เขตเทศบาลตำบลพนมไพร ในระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2565

อัลบั้มภาพ