จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565

สภาเทศบาลตำบลพนมไพร  อนุมัติให้เทศบาลตำบลพนมไพร  จ่ายขาดเงินสะสม  ครั้งที่ 3  /2565  ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมไพร  สมัยสามัญสมัยที่ 1   ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่  2 มีนาคม 2565    เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากน้ำท่วมขัง บริเวณชุมชนโดยรอบโรงพยาบาลพนมไพรและโรงพยาบาลพนมไพร  มาเป็นเวลานาน  ซึ่งสภาพพื้นที่บริเวณดังกล่าว เป็นพื้นที่ลุ่ม  และพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของเอกชนที่มีการถมพื้นที่สูง  ทำให้น้ำไม่มีที่ระบายออกไปสู่ลำรางสาธารณะ  ประกอบกับมวลบริเวณตลาดสดและถนนพินิจนนทราษฎร์ไหลไปสมทบเมื่อเกิดฝนตก   ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  เทศบาลตำบลพนมไพร  จึงได้เสนอโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ครังที่ 3   ต่อสภาเทศบาลตำบลพนมไพร

img_20220329_0001

อัลบั้มภาพ

จ่ายขาดเงินสะสม