ประชุมประชาคมตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมฉบับที่ 3

เมื่อวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมไพร  อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลตำบลพนมไพรได้จัดทำโครงการประชุมประชาคมตำบลคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย   นายทินกร พันธโคตร นายกเทศมนตรีตำบลพนมไพร เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล    นายไชยพร แซ่ต่าง  นางมารศรี คันธา  รองนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล บุคคลภายนอกได้แก่  ผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนจากชุมชน   ผู้แทนภาคราชการ  ผู้แทนประชาคม  เป็นคณะกรรมการ  โดยประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3  เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซาก บริเวณชุมชนซอยศรีเมืองไพร และโรงพยาบาลพนมไพร  และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3  โดยให้ฝ่ายเลขาเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้นายกประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับดังกล่าว เพื่อเร่งดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาให้ทันในปีงบประมาณ2565  ต่อไป  ซึ่งการประชาคมครั้งนี้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติภายใต้สถานะการณ์โควิด -2019  ทุกประการ

278209955_554277245962260_6541027664714277042_n