โครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วัน เสาร์ ที่ 13  เดือน  สิงหาคม  2565

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพนมไพร

%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e