ข้อมูลชุมชน

หมู่ที่ชุมชนผู้ใหญ่บ้านจำนวนประชากรจำนวนหลังคาเรือน(หลังคา)
หญิงชายรวม
1คุ้มแกนายสิทธิชัย  จารย์ชะระ355356711296
2คุ้มโผ่นายมานิตย์  พุ่มบัว376359735294
3คุ้มศิลาเลขนายสุวรรณ นักลำ478458936508
4คุ้มใต้นางสุกันยา  โตไทยะ326316642198
5คุ้มสว่างนางพรภิรมย์  บุญหงษ์259230489150
6คุ้มกลางนายอนุชา  คละจิตร347327674324
รวม 2,1412,0464,1871,770