ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

– ประกาศเทศบาลตำบลพนมไพร

– ประชาสัมพันธ์โยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

37.การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ข่าวสารล่าสุด