ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

1.โครงสร้าง

  1. ข้อมูลผู้บริหาร
  2. อำนาจหน้าที่
  3. แผนยุทธศาสตร์หรือพัฒนาหน่วยงาน

วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์

  1. ข้อมูลการติดต่อ
  2. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พรบ./พรก.

ระเบียบกระทรวจมหาดไทย

ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

  1. ข่าวสาร

– ข่าวประชาสัมพันธ์

– ข่าวกิจกรรม

การปฎิบัติสัมพันธ์ข้อมูล

  1. Q&A

กระดานสนทนา(Webboard)

  1. Social network

– เว็บไซต์

– facebook

– line official

ข่าวสารล่าสุด