ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

  1. แผนดำเนินงานประจำปี
  2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
  3. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

  1. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

  1. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  2. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  3. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  4. E-Service