ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารงานงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

19.รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

22.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

– ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

– ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

– ประกาศจากระบบ e-GP

23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี