ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

– นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

– แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล

26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

– แผนอัตรากำลัง 3 ปี

– แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล

– การสรรหาและการเลือกสรรหาเป็นพนักงานจ้าง

27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

– การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

– การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

– หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

– หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

– หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี