กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • จ่าเอกสุภัคร พาณิชย์ศิริ
  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
  • ว่าง
   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
   • นางกมลรัตน์ แสนอาบัตร
    พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน
    • นางวิไลวรรณ ระโยธี
     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
   • นายกิตติศักดิ์ ผันผาย
    เจ้าพนักงานสุขาภิบาลชำนาญงาน
    • นายกำแพง รัตนเถรา
     พนักงานขับรถขยะ
     • นายประสพ รัตตะนะภักดิ์
      พนักงานประจำรถขยะ
      • นายสมหมาย ระโยธี
       คนงานประจำรถขยะ
       • นายวันชัย เนตรวงษ์
        คนงานประจำรถขยะ
     • นายนิพนธ์ ผจญ
      คนงาน
      • นายสมคิด อุทก
       คนงาน
       • นายแสงระวี รัตนเถรา
        คนงาน

ข่าวสารล่าสุด