คณะผู้บริหาร

 

 • นายทินกร พันธโคตร
  นายกเทศมนตรีตำบลพนมไพร
  • นางมารศรี คันธา
   รองนายกเทศมนตรีตำบลพนมไพร
  • นายไชยพร แซ่ต่าง
   รองนายกเทศมนตรีตำบลพนมไพร
  • นายอนุชา อนุพรวิเศษ
   เลขานุการนายกเทศมนตรี
  • นายประเสริฐ วรกาญจนบุญ
   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

 

ข่าวสารล่าสุด