สมาชิกสภาเทศบาล

 • นายเชิดชาย สังสนา
  ประธานสภาเทศบาล
  • นายศรายุทธ อิทธิภักดิ์
   รองประธานสภาเทศบาล
   • พันโทสมพงษ์ เศวตกุญชร
    สมาชิกสภาเทศบาล
    • นายศุภกร พันธโคตร
     สมาชิกสภาเทศบาล
     • นางสาวรวินดา วรกาญจนบุญ
      สมาชิกสภาเทศบาล
      • นายชยกร เรืองสุวรรณ
       สมาชิกสภาเทศบาล
       • นายพชร โยคะสิงห์
        สมาชิกสภาเทศบาล
   • นายวงเดือน โตไทยะ
    สมาชิกสภาเทศบาล
    • นายศิริศักดิ์ เสาะสมบูรณ์
     สมาชิกสภาเทศบาล
     • นายจีรวัฒน์ ดิษฐ์เจริญ
      สมาชิกสภาเทศบาล
      • นายชัยวุฒิ เอี่ยมรัศมีกุล
       สมาชิกสภาเทศบาล
       • นายเชิด วังเนตร
        สมาชิกสภาเทศบาล
  • นายคำหล้า สีหะบุตร
   เลขานุการสภาเทศบาล

ข่าวสารล่าสุด