สำนักปลัดเทศบาล

 • นายคณิต สำราญรื่น
  หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล
  • นางสาวสุรัตดา คำสืบ
   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
   • นางสาวอรอนงค์ เฮ้าประมงค์
    นักทรัพยากรบุคลปฏิบัติการ
   • นายสมจิตร เดียงสา
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
   • นายณัฐดนัย สุขสำราญ
    นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
   • นางสาววัสสิกา สุวรรณธาดา
    นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
    • นางสาวชุตินันท์ ไตรยะสุทธิ์
     เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
   • สิบเอกมังกร เนตรวงศ์
    เจ้าพนักงานเทศกิจ
    • ว่าง
     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

 • นางสาวศรัลรัตน์ คัทธจันทร์
  เจ้าพนักงานธุรการ
  • ว่าง
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
   • นางสุริวรรณ อุทก
    พนักงานทำความสะอาดชั้น 1
    • นางสุภาภรณ์ ศิลาวัตร
     พนักงานทำความสะอาดชั้น 2
     • นางปลาณี นักลำ
      พนักงานทำความสะอาดศาลาที่พักผู้โดยสาร
   • นายสมคิด หอมพะวงษ์
    คนสวน
    • นายคำดี ชานาม
     คนสวน
   • นายสมบุญ วังศีรี
    พนักงานขับรถ

 • นายศุภวัตร นามบุญเรือง
  เจ้าพนักงานป้องกันปฏิบัติงาน
  • นายคมศักดิ์ ผิวงาม
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
   • นายประพันธ์พงษ์ สุขกวี
    เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    • นายโยธิน ศรีนาม
     เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     • นายคมสันต์ เนตรวงษ์
      เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
      • นายกล้าหาญ ผดุงรัตน์
       เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
       • นายปกรณ์ บึงใส
        เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   • นายเชษฐ์ สังสนา
    พนักงานดับเพลิง
    • นายอุทิตย์ ระโยธี
     พนักงานดับเพลิง
     • นายบุญสม ป้องเขต
      พนักงานขับรถยนต์
      • ว่าง
       พนักงานดับเพลิง

ข่าวสารล่าสุด