ประวัติเทศบาล

         เทศบาลตำบลพนมไพร ได้จัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม  2542   มีสำนักงานตั้งอยู่ ถนนสายพนมไพร –  กิ่งอำเภอหนองฮี  หมู่ที่  3  ตำบลพนมไพร      เทศบาลตำบลพนมไพร  ปรับเป็นขนาดกลางตามมติคณะกรรมการ ก.ท.จ.ในการประชุมครั้งที่  12/2555   เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555      ซึ่งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพนมไพร ประมาณ   1  กิโลเมตร  อยู่ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด ประมาณ 65 กิโลเมตร มีพื้นที่ 4 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 1 ตำบล  6 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, และ 6 ตำบลพนมไพร