แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565

การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การกระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อการบริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี  2565 ๑. เพื่อยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. เพื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น ๓. เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(Good Governance) ๔.เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕.เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      ดาวน์โหลดที่นี่  แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต 2565

ข่าวสารล่าสุด