วิสัยทัศน์/ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

 “     เป็นเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจสดใส การศึกษาไกลก้าวหน้า

พันธกิจ

  1. ให้มีและปรับปรุง บำรุงรักษา ทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำ ไฟฟ้า แสงสว่าง สาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ
  2. รักษาความสะอาดถนน ทางเดิน ที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  3. การสาธารณสุขและการอนามัยครอบครัว
  4. การจัดให้ราษฎรได้รับการศึกษา อบรม ส่งเสริมทรัพยากรบุคคล ให้มีคุณธรรม จริยธรรม
  5. ส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
  6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ รวมทั้งการสังคมสงเคราะห์
  7. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
  8. กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด รวมตลอดทั้งกิจการตามที่คณะกรรมการกระจายอำนาจกำหนด
vision01