กายภาพ

 

 • ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล
  เทศบาลตำบลพนมไพร ได้จัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของ “สุขาภิบาล” เป็น “เทศบาล” พ.ศ.2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 มีสำนักงานตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ถนนสายพนมไพร – อำเภอหนองฮี ซึ่งอยู่ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด ประมาณ 65 กิโลเมตร มีพื้นที่ 4 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 1 ตำบล 6 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 1, 2, 4, 5, 6  ตำบลพนมไพร และหมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร บางส่วน
 • ลักษณะภูมิประเทศ
  เทศบาลตำบลพนมไพร มีภูมิประเทศเป็นรูปทรงกระทะคว่ำหรือหลังเต่า
 • ลักษณะภูมิอากาศ
  ภูมิอากาศโดยทั่วไปค่อนข้างร้อนและแห้งแล้ง อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 28 องศาเซลเซียส
 • ลักษณะของดิน
  ลักษณะของดินในพื้นที่ ส่วนมากเป็นดินทราย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย บางส่วน ใช้ในการบ้าน เพาะปลูกข้าวและทำสวน

ข่าวสารล่าสุด