การเมือง/การปกครอง

 • เขตการปกครอง
  • ทิศเหนือและทิศตะวันออก ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งหนองแวง (หนองขัว) ตรงฟากตะวันออก ทางไปจังหวัดยโสธร จากหลักเขตที่ 1 เลียบตามฝั่งใต้ของหนองแวง (หนองขัว) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงฟากเหนือทางไปบ้านดอนพระจันทร์ ตรงสะพานข้ามหนองสม ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 2
  • ทิศใต้ จากหลักเขตที่ 2 เลียบตามฝั่งเหนือของหนองสม หนองศาลา หนองโผล่ และหนองศิลาเลข ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงฟากตะวันออกของถนนพินิจนนทราษฎร์ ไปทางทิศตะวันตก เป็นระยะทาง 520 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 4
  • ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตั้งฉากกับเส้นหลักเขตที่ 3 และหลักเขตที่ 4 ไปทางทิศเหนือถึงฟากเหนือของทางไปตำบลสระแก้ว ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นตรง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับหลักเขตที่ 1
 • การเลือกตั้ง
  เทศบาลตำบลพนมไพร แบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง ในแต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวน 6 คน รวม ทั้งหมด 12 คน และแบ่งเขตเลือกผู้บริหารท้องถิ่นเป็น 1 เขตการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งผู้บริหาร ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลพนมไพร เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จำนวน 2,417 คน จาก ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด จำนวน 3,474  คน คิดเป็นร้อยละ 70.16 และผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่น จำนวน 2,416 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 3,469 คน คิดเป็นร้อยละ 69.64
 • การคลัง
  รายได้  (ไม่รวมเงินอุดหนุน)

  ปี พ.ศ.จำนวน (บาท)
  254713,497,080.12
  254817,133,674.00
  254915,669,211.96
  255016,156,864.08
  255114,342,108.60
  255214,389,636.72
  255318,359,202.05
  255415,303,000.00
  255518,855,444.40
  255621,791,434.41
  255721,798,644.74
  255823,823,459.91
  255925,551,468.38
  256024,559,056.78
  256125,183,958.29
  256225,981,560.48
  256323,228,314.64
 • การดำเนินกิจการพาณิชย์
  เทศบาลตำบลพนมไพร มีการดำเนินกิจการพาณิชย์เพียงอย่างเดียว คือ ตลาดสดของกรมธนารักษ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร เป็นอาคารชั้นเดียว มีแท่นจำหน่ายสินค้า 104 แท่น มีแม่ค้าประจำแท่น 104 ราย และแม่ค้าจร ประมาณ 60 ราย

ข่าวสารล่าสุด