ประชากร

 • ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

  ที่รายการปีปัจจุบัน
  (2564)
  ปีที่แล้ว
  (2563)
  2 ปีที่แล้ว
  (2562)
  1ประชากรชาย (คน)2,0342,0422,068
  2ประชากรหญิง (คน)2,1342,1392,160
  3รวมประชากร (คน)4,1684,1814,228
  4บ้าน (หลังคาเรือน)1,7901,7701,757
 • ช่วงอายุและจำนวนประชากร
  ช่วงอายุชายหญิงรวม
  0-58283165
  6-1010178179
  11-1599190289
  16-20105108213
  21-30308265573
  31-40289259548
  41-50308316624
  51-60341411752
  61-70192278470
  71-80160168328
  81-904870118
  91-1006814
  100 ปีขึ้นไป11
  รวม2,0392,2354,274
 • จำนวนชุมชน ชุมชนจำนวน 6 ชุมชน จำนวนหลังคาเรือน 1,707 ครัวเรือน ประชากรในชุมชน 4,177 คน
  (ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2564) แยกเป็น

  • ชาย      2,041     คน
  • หญิง    2,135     คน
  • รวม     4,358     คน
 • การประกอบอาชีพของประชากร อาชีพของประชากรส่วนใหญ่ ได้แก่
  • เกษตรกรรม ประมาณร้อยละ 60
  • อื่นๆ ประมาณร้อยละ 40

ข่าวสารล่าสุด