ระบบบริการพื้นฐาน (สภาพโครงสร้างพื้นฐาน)

 

 • การคมนาคม ภายในเขตเทศบาลตำบลพนมไพร มีถนนทั้งสิ้น 33 สาย รวมความยาวประมาณ 18.29 กิโลเมตร
  • ถนนลาดยาง ความยาว 6.900 กิโลเมตร
  • ถนนคอนกรีต ความยาว 10.950 กิโลเมตร
  • ถนนลูกรัง ความยาว 0.440 กิโลเมตร
  • การติดต่อระหว่างอำเภอ – จังหวัด สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ โดยมีเส้นทางคมนาคม ดังนี้
   • สายพนมไพร – อาจสามารถ – ร้อยเอ็ด
   • สายมหาชนะชัย – พนมไพร – อาจสามารถ – ร้อยเอ็ด
   • สายพนมไพร – กรุงเทพฯ
 • การระบายน้ำของชุมชน ระบบระบายน้ำของเทศบาลมีทางระบายน้ำ คสล. และรางระบายน้ำ คสล. ทั้งสิ้น 20 สาย ยาวประมาณ 12.354 กิโลเมตร นอกนั้นรางระบายน้ำเป็นรางดิน จุดระบายน้ำทิ้งคือหนองน้ำสาธารณะที่อยู่รอบเทศบาลและบางส่วนปล่อยให้ซึมหายไปเองตามธรรมชาติ
 • การประปา การประปาในเขตเทศบาลเป็นการประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งได้รับโอนกิจการจากสุขาภิบาลพนมไพรในปี 2537 การบริการยังไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนประชาชนมีการใช้น้ำมาก
  (ข้อมูล ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2554)

  • จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา 1,534 ครอบครัว
  • หน่วยงานเจ้าของประปา เป็นของสำนักงานการประปาสุวรรณภูมิ
  • มีกำลังผลิต 1,440 ลบ.ม./วัน
  • แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา คือ ลำน้ำชี (ไม่มีแหล่งน้ำดิบสำรอง)
 • การไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลตำบลพนมไพร การไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าของไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประชาชนส่วนใหญ่มีไฟฟ้าใช้เกือบทุกหลังคาเรือนจะมีบ้างเป็นบางส่วนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้คือกลุ่มที่ก่อสร้างบ้านเรือนอยู่ห่างจากชุมชน ไฟฟ้าสาธารณะยังไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
  • จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 1,556 ครัวเรือน
  • พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า ร้อยละ 99.36 ของจำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลพนมไพร
  • ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟส่องสว่าง) จำนวน 300 จุด ครอบคลุมถนนทุกสาย
 •  การสื่อสาร
  • จำนวนชุมสายโทรศัพท์ในเขตพื้นที่มี 1 แห่ง
  • ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
  • สถานีวิทยุกระจายเสียง 1 แห่ง (สถานีวิทยุชุมชนพนมไพร)
  • สถานีวิทยุโทรทัศน์ในพื้นที่ (ไม่มี)
  • สื่อมวลชนในพื้นที่ เช่น หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (ไม่มี)
  • ระบบเสียงตามสาย (หอกระจายข่าว) ในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุม ร้อยละ 75
  • มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 20 แห่ง

ข่าวสารล่าสุด