ระบบเศรษฐกิจ

 • การเกษตรกรรม ประชากรของพื้นที่ประมาณร้อยละ 60  ประกอบอาชีพทำนา (โดยมีที่ดินทำกินอยู่นอกเขตเทศบาล)  รายได้ของประชากรโดยเฉลี่ย   121,300   บาท/คน/ ปี  (ปี  พ.ศ. 2562)
 • การพาณิชยกรรมและบริการ
  • สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
   • สถานีบริการน้ำมัน 2 แห่ง
   • ตลาดสด 1 แห่ง
   • ร้านค้าทั่วไป 241 แห่ง
  • สถานประกอบการเทศพาณิชย์
   • โรงฆ่าสัตว์ 1 แห่ง
  • สถานประกอบการด้านบริการ
   • ธนาคาร 2แห่ง
   • สถานที่จำหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข 71 แห่ง
   • ร้านเสริมสวย 24 แห่ง

ข่าวสารล่าสุด