ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

 • ศาสนา ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ประชาชนส่วนใหญ่จำนวนร้อยละ 99.98 นับถือ โดยมีวัดในเขตเทศบาล รวม 4 วัด
  • วัดกลางอุดมเวทย์
  • วัดเหนือเกล้ารัตนาราม
  • วัดคุ้มวราราม
  • วัดป่าอัมพวัน
 • วัฒนธรรม
  • ประเพณีที่สำคัญ
   • ประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งได้กำหนดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ และวันแรม 1 ค่ำ เดือนเจ็ด โดยงานดังกล่าวหมู่บ้าน บริษัท ห้างร้านต่างๆ จะนำขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม หรือขบวนแห่บั้งไฟโบราณ ซึ่งในขบวนแห่แต่ละขบวนจะประกอบไปด้วย บั้งไฟ ขบวนฟ้อน ดนตรีประกอบ และสาวงาม ผู้ถือป้าย เข้าร่วมขบวนแห่ ในวันขึ้น 15 ค่ำ และในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 7 จะเป็นวันจุดบั้งไ
   • ประเพณีลอยกระทง ซึ่งได้กำหนดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบสอง ซึ่งในวันดังกล่าวจะจัดให้มีการแห่กระทง และประกวดนางนพมาศ
   • ประเพณีสงกรานต์ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี โดยจัดให้มีการทำบุญตักบาตร บายศรีสู่ขวัญพ่อเมือง(นายอำเภอ) และบุคคลสำคัญในท้องถิ่น รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และพิธีแห่พระพุทธรูป/สรงน้ำพระสงฆ์
 • กีฬา นันทนาการ/พักผ่อน
  • สนามกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน 3 แห่ง
  • สนามบาสเกตบอล จำนวน 2 แห่ง
  • สนามตะกร้อ จำนวน 6 แห่ง
  • สนามฟุตบอล จำนวน 3 แห่ง
  • ห้องสมุดประชาชน จำนวน 1 แห่ง
  • สนามเด็กเล่น จำนวน 5 แห่ง

ข่าวสารล่าสุด