สภาพทางสังคม

 • การศึกษา ภายในเขตเทศบาลตำบลพนมไพร สามารถแยกระดับการศึกษาได้เป็น 2 ระดับ คือ
  • ระดับก่อนประถมศึกษา รวม 3 แห่ง
   • สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส.พ.ฐ.) จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
    • โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
   • สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
    • โรงเรียนกมลวิทยา
    • โรงเรียนอนุบาลชีวะรัตน์
  • ระดับประถมศึกษา รวม 2 แห่ง
   • สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส.พ.ฐ.) จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
    • โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 1- 6
   • สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
    • โรงเรียนอนุบาลชีวะรัตน์ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1- 5
 • การสาธารณสุข โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
  • โรงพยาบาลพนมไพร จำนวน 1 แห่ง เตียงคนไข้ จำนวน 30 เตียง
  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ(สส.อ.) จำนวน 1 แห่ง
 • อาชญากรรม
  • สถานีตำรวจภูธรพนมไพร 1 แห่ง
  • สถานีวิทยุชุมชน 1 แห่ง
 •  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  • สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี (1 ต.ค. 25663 – 30 ก.ย. 2564 ) – ครั้ง
  • ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุเพลิงไหม้ในรอบปีที่ผ่านมา
   คิดเป็นผู้เสียชีวิต – คน บาดเจ็บ – คน ทรัพย์สินมูลค่า – บาท
  • รถยนต์ดับเพลิง จำนวน 1 คัน
   จุน้ำได้ 2,000 ลิตร ซื้อเมื่อ พ.ศ.2525 ราคา 222,251.-บาท (จากกรมการปกครอง)
  • รถบรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน
   • คันที่ 1 จุน้ำได้ 5,000 ลิตร ได้จากกรมการปกครอง เมื่อ ปี พ.ศ. 2536
   • คันที่ 2 จุน้ำได้ 10,000 ลิตร ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมการปกครองเมื่อปี พ.ศ. 2548
  •  รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 1 คัน ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมการปกครองเมื่อปี พ.ศ. 2548
  • รถยนต์ส่วนกลาง (ใช้ตรวจการณ์) จำนวน 2 คัน
  • รถหน้าตักหลังขุด จำนวน 1 คัน
  • รถกระเช้า จำนวน 1 คัน
  • เรือท้องแบน จำนวน 2 ลำได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมการปกครองเมื่อปี พ.ศ. 2548
  • ถังดับเพลิงเคมี จำนวน 25 ถัง
  • พนักงานดับเพลิงจำนวน 4 คน
  • อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจำนวน 128 คน
  • การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัย ปีที่ผ่านมา จำนวน 1 ครั้ง

ข่าวสารล่าสุด