สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

 • ภูมิอากาศ (ปีปัจจุบัน)
  • อุณหภูมิสูงสุด 38 องศาเซลเซียส ต่ำสุด 18 องศาเซลเซียส
   • อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน มี.ค. – มิ.ย. 28 – 38 องศาเซลเซียส
   • อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน ก.ค. – ต.ค. 25 – 34 องศาเซลเซียส
   • อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน พ.ย. – ก.พ. 20 – 32 องศาเซลเซียส
  • ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย สูงสุด พ.ศ.2521 ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ต่ำสุด พ.ศ.2542
   • ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเดือน มี.ค. – มิ.ย. 155 ม.ม.
   • ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเดือน ก.ค. – ต.ค. 147 ม.ม.
 • แหล่งน้ำ
  • หนอง จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
   • หนองแนบ
   • หนองแวง
 • การระบายน้ำ
  • พื้นที่น้ำท่วมถึง คิดเป็นร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด
  • ระยะเวลาเฉลี่ยที่น้ำท่วมขังนานที่สุด 3 วัน ประมาณช่วงเดือนสิงหาคม
  • เครื่องสูบน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ½ นิ้ว
 • น้ำเสีย
  • ปริมาณน้ำเสีย 60 ลบ.ม./วัน
  • ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ (ระบุ) – รวม – แห่ง
  • น้ำเสียที่บำบัดได้ จำนวน – ลบ.ม./วัน
 • ขยะ
  • ปริมาณขยะ 26 ลบ.ม./วัน
  • รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ รวม 3 คัน แยกเป็น (แยกตามขนาดความจุขยะ)
   • รถยนต์คันที่ 1 รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ 12 ลบ.หลา ซื้อเมื่อ พ.ศ.2542
   • รถยนต์คันที่ 2 รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ 12 ลบ.หลา ซื้อเมื่อ พ.ศ.2542
   • รถยนต์คันที่ 3 รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ 10 ลบ.เมตร ซื้อเมื่อ พ.ศ.2550
  • ขยะที่เก็บขนได้ จำนวน 26 ลบ.ม./วัน
  • ขยะที่กำจัดได้ จำนวน 26 ลบ.ม./วัน
   • กำจัดขยะโดยวิธี
    • กองบนพื้น
    • กองบนพื้นแล้วเผา
    • ฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ
    • หมักทำปุ๋ย
    • เผาในเตาเผาขยะ
    • อื่นๆ
  • ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่กำลังใช้ จำนวน 2 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ที่สาธารณะประโยชน์ดอนต่าย
   • ห่างจากเขตท้องถิ่นเป็นระยะทาง 3 กม.
   • ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่ใช้ไปแล้ว จำนวน 2 ไร่
   • เหลือที่ดินกำจัดขยะได้อีก จำนวน – ไร่
   • คาดว่าจะสามารถกำจัดขยะได้อีก 2 ปี
  • สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสำหรับกำจัดขยะ
   • เป็นที่สาธารณะประโยชน์
  • ที่ดินสำรองที่เตรียมไว้สำหรับกำจัดขยะ จำนวน – ไร่

ข่าวสารล่าสุด