แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

ด้วยเทศบาลตำบลพนมไพร ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่  1
โดยได้รับการพิจารณาความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมท้องถิ่น ในคราวประชุม
ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 และได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารเทศบาลตำบลพนมไพร
เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลพนมไพร ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 ข้อ
17 โดยผ่านกระบวนการจัดทำประชาคมท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้าน
หรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ของเทศบาลตำบลพนมไพร ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม
พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

ลำดับที่รายการไฟล์แนบ
1
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
ไฟล์: เล่มแผน-เพิ่มเติมครั้งที่-1.pdf ขนาด 679.47 KB
ดาวน์โหลด