แจ้งเบาะแสผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ที่นี่

ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา โดยกำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นวาระสำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทุกภาคส่วนต้องให้ความร่วมมือส่งเสริมสนับสุนนและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดแนวทางดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม เป็นรูปธรรม การปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มแต่ละบุคคล การสร้างกระแสสังคมให้เกิดการตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด เสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัยในชุมชน เพื่อป้องกันประชากรกลุ่มเสี่ยงในเขตเทศบาลให้ปลอดภัยจากยาเสพติด รวมถึงการลดการแพร่ระบาดรุนแรงในพื้นที่และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถแจ้งเบาะแสผู้ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้ที่นี่โดยการสแกนคิวอาร์โค้ต เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ เรามาร่วมกันดูแลชุมชน พี่น้องลูกหลาน ให้ชุมชนในเขตเทศบาลเป็นพื้นที่สีขาวปลอดจากยาเสพติด

%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%95

สถิติเข้าชมเว็บไซต์

346
วันนี้
18,602
เดือนนี้
63,394
ปีนี้

สายตรงผู้บริหาร

side-banner

ข่าวสารล่าสุด