สถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566)