คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลได้จัดประชุมประชาคมตำบล เพื่อรับฟังความคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลพนมไพร เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น.

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพนมไพร  ได้จัดประชุมประชาคมตำบล เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการพัฒนาเทศบาลเทศบาลตำบลพนมไพร และแสดงความคิดเห็นต่อโครงการก่อสร้างจากภาคประชาชน  โดยนายทินกร พันธโคตร  นายกเทศมนตรีตำบลพนมไพร  ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  และเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้  โดยมีตัวแทนส่วนราชการ   คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  สมาชิกสภาเทสบาล ผู้นำชุมชน และประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคม เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ทั้งหมด 80 คน โดยมีประเด็นสำคัญ คือเพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นและรับทราบความเดือดร้อน ความต้องการ ประเด็นที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่นำมากำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ผลจากการประชุมครั้งนี้ ได้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 80 คนดังนี้

1.เห็นควรจัดทำประชาคมเพื่อให้ภาคประชาชนได้แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานโครงการต่างๆทั้งก่อนดำเนินการ/หลังดำเนินการ อย่างสม่ำเสมอ

2.ในช่วงนี้ถือเป็นช่วงฤดูแล้งเห็นควรก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้านทิศตะวันออกหนองเขียน ซึ่งถือเป็นโครงการเร่งด่วน เนื่องจากเป็นช่วงที่ประชาชนเผาตอซังข้าว และเพื่อเป้นการเฝ้าระวังเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชน

3.ที่ประชุมประชาคมตำบลได้มีมติเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาเทศบาล (2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 2

ทั้งนี้เทศบาลตำบลพนมไพร ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาเทศบาลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัมนธรรม จะได้รวบรวมข้อคิดเห็น  ปัญหา และอุปสรรคต่างๆที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมประชุม มาจัดทำแผนปฏิบัติการ  และจัดทำคำของบประมาณในการพัฒนาเทศบาลต่อไป