เรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2565

ประธานสภาเทศบาลตำบลพนมไพร ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมไพร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2565 เพื่อขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 50,500,000.- บาท (ห้าสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน)

line_album_2262023-%e0%b8%84%e0%b8%81%e0%b8%a1-%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a

ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2565

ลำดับที่รายการไฟล์แนบ
1
ประกาศสภาเทศบาลตำบลพนมไพร
ไฟล์: ประกาศสภาเทศบาลตำบลพนมไพร-เรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3-พ.ศ.2565-scaled.jpg ขนาด 441.82 KB
ดาวน์โหลด
2
หนังสือส่งเชิญประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3 ครั้งที่1(สมาชิก)
ไฟล์: ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3-ครั้งที่1สมาชิกสภา-scaled.jpg ขนาด 492.31 KB
ดาวน์โหลด
3
หนังสือส่งเชิญประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3 ครั้งที่1(ผู้บริหาร)
ไฟล์: หนังสือส่งสมัยที่3ครั้งที่1ผู้บริหาร.pdf ขนาด 630.31 KB
ดาวน์โหลด
4
หนังสือส่งเชิญประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3 ครั้งที่1(พนักงาน)
ไฟล์: หนังสือส่งเชิญประชุมสมัยที่3ครั้งที่1พนักงาน-scaled.jpg ขนาด 433.37 KB
ดาวน์โหลด
5
หนังสือส่งเชิญประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3 ครั้งที่1(ผู้นำชุมชน)
ไฟล์: หนังสือส่งสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่1ผู้นำชุมชน.pdf ขนาด 638.79 KB
ดาวน์โหลด
6
ระเบียบวาระการประชุมสมัยที่3ครั้งที่1
ไฟล์: ระเบียบวาระการประชุมสมัยที่3ครั้งที่1.pdf ขนาด 441.02 KB
ดาวน์โหลด
7
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3 ครั้งที่1 พ.ศ.2565
ไฟล์: รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3-ครั้งที่1-พ.ศ.2565.pdf ขนาด 16,913.96 KB
ดาวน์โหลด
8
หนังสือส่งเชิญประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่2(สมาชิก)
ไฟล์: ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่2สมาชิก.pdf ขนาด 498.56 KB
ดาวน์โหลด
9
หนังสือส่งเชิญประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่2(ผู้บริหาร)
ไฟล์: ประชุมสภาสมัยที่3-ครั้งที่2ผู้บริหาร.pdf ขนาด 505.26 KB
ดาวน์โหลด
10
หนังสือส่งเชิญประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่2(ผู้นำชุมชน)
ไฟล์: ประชุมสภาสมัยที่3ครั้งที่2ผู้นำชุมชน.pdf ขนาด 519.25 KB
ดาวน์โหลด
11
หนังสือส่งเชิญประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่2(พนักงาน)
ไฟล์: ประชุมสมัยที่3ครั้งที่2พนักงาน.pdf ขนาด 507.94 KB
ดาวน์โหลด
12
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ไฟล์: รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่-3-ครั้งที่-2.pdf ขนาด 18,878.65 KB
ดาวน์โหลด