ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร

34.เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร 

– ประกาศเทศบาลตำบลพนมไพร
– ประชาสัมพันนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 

35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี

37.การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี

ข่าวสารล่าสุด