ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

1.โครงสร้าง
2. ข้อมูลผู้บริหาร
3. อำนาจหน้าที่
4. แผนยุทธศาสตร์หรือพัฒนาหน่วยงาน

วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์

5. ข้อมูลการติดต่อ
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พรบ./พรก.
ระเบียบกระทรวจมหาดไทย
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

7. ข่าวสาร

– ข่าวประชาสัมพันธ์
– ข่าวกิจกรรม

การปฎิบัติสัมพันธ์ข้อมูล

8. Q&A

กระดานสนทนา(Webboard)

9.  Social network

– เว็บไซต์
– facebook
– line official

ข่าวสารล่าสุด