ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

10. แผนดำเนินงานประจำปี
11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17. E-Service

ข่าวสารล่าสุด