ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารงานงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19.รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 

21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
22.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

– ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
– ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
– ประกาศจากระบบ e-GP

23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี

ข่าวสารล่าสุด