ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

– นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
– แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล

26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

– แผนอัตรากำลัง 3 ปี
– แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
– การสรรหาและการเลือกสรรหาเป็นพนักงานจ้าง

27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

– การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
– การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
– หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
– หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
– หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี

ข่าวสารล่าสุด