ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

30.ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

– สำนักงานเทศบาลตำบลพนมไพร
– ร้องเรียนการทุจริต

31.ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

– แบบสอบถามความพึงพอใจ
– การดานสนทนา (Webboard)

33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข่าวสารล่าสุด