หมวดหมู่ : ไม่มีหมวดหมู่

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

28 มิถุนายน 2023

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

ขอหนังสือรับรอง

ขอหนังสือรับรอง

28 มีนาคม 2023

ขอหนังสือรับรอง ประเภทหนังสือรับรองที่ต้องการ* หนังสือรับรองเงินเดือนหนังสือรับรองค่าจ้างหนังสือรับรองค่าตอบแทนหนังสือรับรองความประพฤติหนังสือรับรองการทำงาน ชื่อ-สกุล* อายุ* หมายเลขบ...

การกรอกแบบสอบถามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเทศบาลตำบลพนมไพร (External Integrity and Transparency Assessment(EIT))

การกรอกแบบสอบถามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเทศบาลตำบลพนมไพร (External Integrity and Transparency Assessment(EIT))

14 มีนาคม 2023

สำนักปลัดเทศบาลตำบลพนมไพรลงพื้นที่จำนวน 6 หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนผู้มาใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกกรอกแบบประเมินหรือแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transpare...

คู่มือสำหรับประชาชนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่

คู่มือสำหรับประชาชนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่

14 มีนาคม 2023

ภาษีบำรุงท้องที่ หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชีอัตราภาษีบบำรุงท้องที่ ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ได้อก่ ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุค...