แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

img_20220329_0002

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  กำหนดว่า “แผนพัฒนา” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น”และ “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลพนมไพร  มีภารกิจสำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น    และต้องมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  กลุ่มจังหวัด และการพัฒนาประเทศโดยรวม    ประกอบกับปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ   โดยเฉพาะการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       ซึ่งการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นก็เป็นภารกิจที่ต้องถ่ายโอนได้

ดังนั้น  เทศบาลตำบลพนมไพร  จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566– 2570) ฉบับนี้ขึ้น   ซึ่งถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2561  ข้อ 17   โดยนำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และทบทวนแผนงาน/โครงการ ในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี   และรวบรวมรายละเอียดความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  โดยเทศบาลตำบลพนมไพรได้จัดประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เมื่อวันที่   20   ตุลาคม   2564  จัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   เสร็จเรียบร้อยแล้ว   เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดต่อไป

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

ลำดับที่รายการไฟล์แนบ
1
หน้าปก
ไฟล์: 1.หน้าปก-1.pdf ขนาด 110.08 KB
ดาวน์โหลด
2
คำนำ
ไฟล์: 3.คำนำ-1.pdf ขนาด 64.12 KB
ดาวน์โหลด
3
สารบัญ
ไฟล์: 4.สารบัญ-1.pdf ขนาด 72.87 KB
ดาวน์โหลด
4
ส่วนที่1
ไฟล์: 6.ส่วนที่-1-1.pdf ขนาด 609.14 KB
ดาวน์โหลด
5
ส่วนที่ 2
ไฟล์: 7.ส่วนที่-2-1.pdf ขนาด 763.69 KB
ดาวน์โหลด
6
บัญชีสรุป
ไฟล์: ส่วนที่-3-บัญชีสรุป-1.pdf ขนาด 929.05 KB
ดาวน์โหลด
7
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ไฟล์: ส่วนที่-3-ยุทธศาสตร์ที่-1-1.pdf ขนาด 463.13 KB
ดาวน์โหลด
8
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ไฟล์: ส่วนที่-3-ยุทธศาสตร์ที่-2-2.pdf ขนาด 211.00 KB
ดาวน์โหลด
9
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ไฟล์: ส่วนที่-3-ยุทธศาสตร์ที่-3-1.pdf ขนาด 534.84 KB
ดาวน์โหลด
10
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ไฟล์: ส่วนที่-3-ยุทธศาสตร์ที่-4-1.pdf ขนาด 162.69 KB
ดาวน์โหลด
11
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ไฟล์: ส่วนที่-3-ยุทธศาสต์ที่-5-1.pdf ขนาด 559.59 KB
ดาวน์โหลด
12
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ไฟล์: ส่วนที่-3-ยุทธศาสตร์ที่-6-1.pdf ขนาด 150.13 KB
ดาวน์โหลด
13
บัญชีครุภัณฑ์
ไฟล์: ส่วนที่-3-บัญชีครุภัณฑ์-1.pdf ขนาด 588.20 KB
ดาวน์โหลด
14
ติดตามประเมินผลแผน
ไฟล์: ส่วนที่-4.pdf ขนาด 261.66 KB
ดาวน์โหลด