แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  กำหนดว่า “แผนพัฒนา” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น”และ “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลพนมไพร  มีภารกิจสำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น    และต้องมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  กลุ่มจังหวัด และการพัฒนาประเทศโดยรวม    ประกอบกับปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ   โดยเฉพาะการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ซึ่งการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นก็เป็นภารกิจที่ต้องถ่ายโอนได้

ดังนั้น  เทศบาลตำบลพนมไพร  จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) ฉบับนี้ขึ้น   ซึ่งถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2561  ข้อ 17   โดยนำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และทบทวนแผนงาน/โครงการ ในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี   และรวบรวมรายละเอียดความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  โดยเทศบาลตำบลพนมไพรได้จัดประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล   เมื่อวันที่   11   มิถุนายน   2562     จัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   เสร็จเรียบร้อยแล้ว   เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดต่อไป

img_20220401_0001-2
img_20220401_0001