แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561   กำหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีระยะเวลาห้าปีเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่กำหนดไว้ให้มีระยะเวลา5ปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หมายรวมถึงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลพนมไพร ประกอบด้วยรายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ ซึ่งในแผนพัฒนาท้องถิ่น  เทศบาลตำบลพนมไพร ได้มีการทบทวน เพิ่มเติม  โดยได้นำเข้าผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชน  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทบทวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน เพื่อการนำไปเป็นกรอบและแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจ่ายจากเงินสะสมในแต่ละปีงบประมาณในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)

เทศบาลตำบลพนมไพร ขอขอบคุณผู้แทนภาคประชาคมหมู่บ้าน ชุมชน และตำบล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพนมไพร คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพนมไพร ผู้นำชุมชน ส่วนราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และทุกภาคส่วนในประชาสังคม ตลอดจนหัวหน้าส่วนการงานทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูล และเสนอความคิดเห็นและแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 จนสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง

img_20220401_0003
img_20220401_0002