แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงิน สะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแผนทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อให้ การบริหารงานของเทศบาลตำบลพนมไพรเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง นั้น เทศบาลตำบลพนมไพรได้ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ. ศ. 2562  ไปแล้วนั้น  แต่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่  ในปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่ บริบทสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง จึงขอเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2565 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

img_20220401_0006
img_20220401_0007