รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

ลำดับที่รายการไฟล์แนบ
1
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมไพร สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 30/11/2563
ไฟล์: บันทึกรายงานการประชุมสภา-30112563.pdf ขนาด 23,129.15 KB
ดาวน์โหลด
2
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมไพร ครั้งแรก 11/05/2564
ไฟล์: บันทึกรายงานการประชุมสภา-11052564.pdf ขนาด 10,266.51 KB
ดาวน์โหลด
3
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมไพร สมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 17/05/2564
ไฟล์: บันทึกรายงานการประชุมสภา-17052564.pdf ขนาด 12,341.93 KB
ดาวน์โหลด
4
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมไพร สมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 10/06/2564
ไฟล์: บันทึกรายงานการประชุมสภา-10062564.pdf ขนาด 17,891.00 KB
ดาวน์โหลด
5
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมไพร สมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 12/07/2564
ไฟล์: บันทึกรายงานการประชุมสภา-12072564.pdf ขนาด 20,507.53 KB
ดาวน์โหลด
6
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมไพร สมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 15/08/2564
ไฟล์: บันทึกรายงานการประชุมสภา-15082564.pdf ขนาด 29,174.32 KB
ดาวน์โหลด
7
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมไพร สมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 06/09/2564
ไฟล์: บันทึกรายงานการประชุมสภา-06092564.pdf ขนาด 14,350.71 KB
ดาวน์โหลด
8
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมไพร สมัยวิสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 30/09/2564
ไฟล์: บันทึกรายงานการประชุมสภา-30092564.pdf ขนาด 17,074.59 KB
ดาวน์โหลด